Mega Release Part IV

This image from Coimbatore Edition of Daily Thanthi.

This is taken from Daily Thanthi Chennai Edition. And they have mentioned only 40 theatres what about the rest 10?

This is yesterdays newspaper, Daily Thanthi Vellore Edition.

Below images were taken from Dinakaran Chennai edition they have compared theatre occupancy on sunday. Two shows were canceled by theater owners association for Tamil elam problem but MGR fans celebration did not stop, this is in Pilot Theater 3pm. Eventhough the movie show is canceled but MGR Fans waited to watch the evening show. This is MGR the one and only.

Another image is from Albert theatre without any fans or people. This is not new for MGR movies but D.M.K. support paper has issued this matter. We have to thank Dinakaran team. The same news about Ulagam Sutrum Valiban was not printed in Daily Thanthi.

Þôƒ¬èJ™ îIö˜èœ ð´ªè£¬ô ªêŒòŠð´õ¬î‚ 臮ˆ¶, îI›ˆ F¬ó»ôèˆFù˜, ó£«ñvõóˆF™ «ïŸÁ «ð£ó£†ì‹ ïìˆFù˜. Ü¬î º¡Q†´ «ïŸÁ å¼ ï£œ ðìŠH®Š¹èœ, F«ò†ì˜èO™ 2 裆Cèœ óˆ¶ ªêŒòŠð†ìù. ⿋̘ ݙ𘆠F«ò†ì˜ ªõP„«ê£® Aì‚Aø¶. Ü´ˆî ðì‹: ®T†ì™ ªî£N™ ¸†ðˆF™ e‡´‹ ªõOJìŠð†´œ÷ â‹.T.ݘ. ï®ˆî ‘àôè‹ ²ŸÁ‹ õ£Lð¡’ ð숬î ð£˜‚è «ïŸÁ ñ£¬ô ¬ðô† F«ò†ì¼‚° õ‰î óCè˜èœ àŸê£èñ£è Ý´A¡øù˜.

Albert Pilot

Below is the update on Ulagam Sutrum Valiban release and how MGR Fans enjoyed and how successful the movie is. Taken from Dinamalar.

Click to read:

News and images forwarded by MGR Devotee Yukesh Babu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: